عناوین HTML (قسمت ششم)


عناوین HTML : عنوان یا زیرنویس هایی هستند که می خواهید در یک صفحه وب نمایش دهید.


عناوین HTML

عناوین HTML با بر چسب <h1> تا <h6> تعریف میشوند .
<h1> مهم ترین عنوان را تعریف میکند . <h6> ساده ترین عنوان را تعریف میکند .

<h1>  عنوان 1  </h1>
<h2>  عنوان 2  </h2>
<h3>  عنوان 3  </h3>
<h4>  عنوان 4  </h4>
<h5>  عنوان 5  </h5>
<h6>  عنوان 6  </h6>

توجه: مرورگرها قبل و بعد از عنوان به طور خودکار فضای سفید (حاشیه) اضافه می کنند.


عناوین مهم هستند

موتورهای جستجو از عناوین برای فهرست بندی ساختار و محتوای صفحات وب شما استفاده می کنند.
استفاده از عناوین برای نشان دادن ساختار سند مهم است.
از عناوین <h1> باید برای عناوین اصلی استفاده شود و به دنبال آن عناوین <h2> و سپس از <h3> با اهمیت کمتری و غیره استفاده شود .

توجه: از عناوین HTML فقط برای عنوان استفاده کنید. از عنوان برای بزرگ نوشتن متن استفاده نکنید.


عناوین بزرگتر

هر عنوان HTML دارای اندازه پیش فرض است.
با این حال ، می توانید برای هر عنوان با مشخصه style ، اندازه را با استفاده از ویژگی font-size تعیین کنید:

<h1 style="font-size:60px;"> عنوان 1 </h1>

<html> ریشه یک سند را تعریف میکند
<body> متن اصلی سند را تعریف میکند
<h1> تا <h6> عنوان های HTML را تعریف میکند

برای لیست کامل همه برچسب های HTML موجود ، به مرجع برچسب HTML ما مراجعه کنید.

تایپ یا کپی کردن کد های HTML در ویرایشگر آنلاین هنگام تمرین به شما کمک می کند کد گذاری خود را بهبود ببخشید.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »