مقدمه HTML (قسمت اول)


HTML زبان علامت گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است . (مقدمه)


HTML چیست ؟

HTML مخفف Hyper Text Markup Language است
HTML زبان علامت گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است
HTML ساختار یک صفحه وب را توصیف میکند
HTML از یک سری عناصر تشکیل شده است
عناصر HTML نحوه نمایش محتوا را به مرورگر را میگوید
عناصر HTML بر روی محتوایی از جمله “این یک عنوان است” ، “این یک پراگراف است” ،
“این یک پیوند است” و … برچسب گذاری میکند


یک سند HTML ساده

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>  عنوان صفحه   </title>
</head>
<body>
<h1>   عنوان اول من   </h1> 
<p>    پراگراف اول من  </p>
</body>
</html>

مثال توضیح داده شده

کد <DOCTYPE HTML!> اعلام میکند که این سند یک سند HTML5 است
کد <html> عنصر اصلی یک صفحه HTML است
کد <head> عناصری شامل اطلاعات متا درمورد صفحه HTML است
کد <title> عنصر عنوانی را برای صفحه HTML مشخص میکند (که در نوار عنوان مرورگر نشان میدهد)
کد <body> عنصر متن سند را تعریف میکند و محفظه ای برای تمام مطالب قابل مشاهده مانند : عناوین ،
پاراگراف ها ، تصاویر ، پیوندها ، جداول ، لیست ها و … است
کد <h1> عنصر یک تیتر را تعریف میکند
کد <p> عنصر یک پراگراف را تعریف میکند


عنصر HTML چیست ؟

توسط یک برچسب شروع و یک برچسب پایان تعریف میشود .(مقدمه)

<tagname> محتوا اینجا نوشته میشود </tagname>

همه چیز ، یک برچسب شروع و برچسب پایان دارد

<h1> عنوان اول من </h1>
<h1> اولین پاراگراف من </h1>

عناصر خالی

به عناصری که برچسب پایانی ندارند عناصر خالی گفته میشود . <br>


ساختار صفحه HTML

<html>
<head>
<title> عنوان صفحه </ title>
</head>
<body>
<h1> این یک عنوان است </ h1>
<p> این یک پاراگراف است. </ p>
<p> این پاراگراف دیگری است </ p>
</ body>
</ html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »