مثال های اساسی HTML (قسمت سوم)


در این فصل برخی از مثال های اساسی HTML را نشان خواهیم داد


اسناد HTML

همه اسناد HTML باید با اعلامیه نوع سند شروع شوند: <DOCTYPE html!>
سند HTML خود با <html> شروع و با <html/> پایان میابد
قسمت قابل مشاهده سند HTML بین <body> و <body/> است

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>  عنوان اول من   </h1>
<p>  پاراگراف اول من  </p>

</body>
</html>

اعلامیه <DOCTYPE!>

اعلامیه <DOCTYPE!> نوع سند را نمایش میدهد و به مرورگر ها برای نمایش صحیح صفحات وب کمک میکند
این فقط یک بار باید در بالای صفحه (قبل از هر گونه برچسب HTML) ظاهر شود
اعلامیه <DOCTYPE!> به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست
اعلامیه <DOCTYPE!> برای HTML به شرح زیر است .

<!DOCTYPE html>

عناوین HTML

عناوین HTML با بر چسب <h1> تا <h6> تعریف میشود
<h1> مهمترین عنوان را تعریف می کند . <h6> کمترین عنوان را تعریف می کند

<h1>  اولین عنوان من  </h1>
<h2>  دومین عنوان من  </h2>
<h3>  سومین عنوان من  </h3>

پاراگراف های HTML

پاراگراف های HTML با برچسب <p> تعریف می شوند :

<p>  اولین پاراگراف من  </p>
<p>  دومین پراگراف من  </p>

لینک های (پیوندها) HTML

لینک های HTML با <a> تعریف می شود :

<a href="https://www.vnstagram.ir"> لینک وینستاگرام </a>

مقصد لینک در ویژگی href مشخص شده است
از این ویژگی ها برای ارائه اطلاعات بیشتر در مورد عناصر HTML استفاده می شود
درباره ویژگی ها در فصل بعدی بیشتر خواهید آموخت


تصاویر HTML

تصاویر HTML با برچسب <img> تعریف می شوند
فایل منبع (src)
متن جایگزین (alt)
همچنین عرض (width) و ارتفا (height) به عنوان ویژگی ارائه می شوند :

<img src="vnstagram.jpg" alt="vnstagram.ir" width="114" height="132">

مشاهده کد منبع HTML :

برای این کار کافی است در یک صفحه HTML کلیک راست کنید و مشاهده منبع صفحه را انتخاب کنید (chrome)”مثال های اساسی”Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »