عناصر HTML (قسمت چهارم)


عناصر HTML توسط یک برچسب شروع و یک برچسب پایان تعریف می شود


عناصر HTML

تمام عنصر های HTML دارای برچسب شروع و پایان است مانند :

<tagname>  ...محتوا در اینجا قرار می گیرد </tagname>

برخی از نمونه های HTML

<h1>  عنوان اول من  </h1>
<p>   پراگراف اول من </p>

توجه : برخی عناصر HTML فاقد محتوا هستند (مانند عنصر <br>). به این عناصر عناصر
خالی گفته می شود . عناصر خالی برچسب پایانی ندارند !


عناصر HTML تو در تو

عنصرهای HTML را می توان (تو در تو) قرار داد.. (این بدان معناست که عناصر می توانند عناصر دیگری را شامل شوند )
تمام اسناد HTML از عنصرهای “HTML تو در تو” تشکیل شده .
مثال زیر شامل چهار عنصر HTML است ( <h1> , <body> , <html> , <p> ) :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>  اولین عنوان من   </h1>
<p>   اولین پاراگراف من </p>

</body>
</html>

توضیح مثال بالا

عنصر <html> عنصر اصلی است و کل سند HTML را تعریف می کند .
دارای برچسب شروع <html> و برچسب پایان <html/> است .
سپس ، در داخل عنصر <html> یک عنصر <body> وجود دارد .

<body>

<h1>  اولین فهرست من  </h1>
<p>  اولین پاراگراف من </p>

</body>

عنصر<body> متن اصلی سند را تعریف میکند
دارای برچسب شروع <body> و برچسب پایان <body/> است
سپس در داخل عنصر <body> دو عنصر دیگر وجود دارد : <h1> و <p>

<h1>  اولین عنوان من   </h1>
<p>   اولین پاراگراف من </p>

عنصر <h1> عنوان را تعریف می کند
دارای برچسب شروع <h1> و برچسب پایان <h1/> است

<h1>  عنوان اصلی من  </h1>

عنصر <p> یک پاراگراف را تعریف میکند
دارای برچسب شروع <p> و برچسب پایان <p/> است

<p>  پاراگراف من  </p>

هرگز برچسب پایانی را فراموش نکنید

توجه : برخی از عنصرهای HTML به درستی نمایش داده میشود حتی اگر برچسب پایانی نداشته باشند : مثال پایین

<html>
<body>

<p>  اولین عنوان من
<p>  اولین پاراگراف من

</body>
</html>

با این حال هرکز به این کد اعتماد نکنید !! اگر برچسب پایان را
فراموش کنید ، نتایج و خطاهای غیر منتظره ای ممکن است رخ بدهد


عناصر خالی HTML

عنصرهای HTML بدون محتوا را عناصر خالی می نامند
برچسب <br> یک خط شکسته را تعریف می کند و یک عنصر خالی و بدون برچسب بسته است

<p> این اولین <br> پاراگراف من است </p>

HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست

برچسب های HTML به حروف کوچک و بزرگ حساس نیستنند : منظور از <P> همان <p> است
استاندارد HTML به برچسب های کوچک نیاز ندارد ، اما vnstagram حروف کوچک را برای HTML توصیه میکند


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »